Правила та договори

Внутрішні правила надання фінансових послуг:

1. Визначення термінів:

Ломбард, Кредитодавець, Заставодержатель: ПТ "Ломбард ТОВ „Столичний" і компанія" та його відокремлені підрозділи.

Клієнт, Заставодавець, Позичальник: фізична особа, що звертається до Ломбарду з метою отримання фінансового кредиту, і надає в якості забезпечення своїх зобов'язань в заклад власне майно;

Договір: договір про надання ломбардом фінансового кредиту і договір закладу майна до ломбарду - письмовий документ, що встановлює відповідні права та обов'язки Клієнта і Ломбарду;

Специфікація: документ, що містить розрахункові дані такі як: оцінна вартість предмету закладу, сума фінансового кредиту, термін користування фінансовий кредитом і та інше, є невід'ємною частиною Договору.

Працівник Ломбарду - працівник ПТ "Ломбард ТОВ „Столичний" і компанія", уповноважений відповідною довіреністю, що видана директором Товариства та відповідною посадовою інструкцією на: укладення від імені Ломбарду Договорів, прийом в якості предметів закладу рухомого майна, а також проведення його оцінки, видачу грошових коштів.

Застава - прийом рухомого майна в якості предмету закладу;

Викуп -повернення предмету закладу повернення кредиту і процентів за користування кредитом в повному обсязі;

Пролонгація - подовження терміну користування кредитом, за умови погашення заборгованості зі сплати процентів за користування кредитом за визначений період, при цьому строк користування подовжується на той період, за який Клієнт погасив заборгованість зі сплати процентів;

Перезаклад/повна пролонгація - подовження терміну користування кредитом на будь-який термін за згодою сторін, але не більший ніж максимальний строк, на який Ломбард надає кредити, за умови погашення в повному обсязі процентів за користування кредитом, які нараховуються па дату звернення Клієнта до Ломбарду.

Перезаклад/повна пролонгація зі збільшенням суми кредиту - повна пролонгація, операція за якою Клієнт отримує додаткову суму кредиту, при цьому за угодою сторін підвищується сума оцінної вартості предмету закладу в межах максимально встановленої;

Перезаклад/повна пролонгація зі зменшенням суми кредиту - повна пролонгація, операція за якою Клієнт повертає частину кредиту, при цьому за угодою сторін знижується сума оцінної вартосгі предмету закладу.

Ломбард при наданні фінансових кредитів, для забезпечення виконання Клієнтом зобов'язань за Договором приймає в якості предметів закладу наступне майно:

• вироби із дорогоцінних' металів, а саме з золота та столового срібла, також вироби, що містять дорогоцінне каміння;

• предмети побутової та офісної техніки, а також музичні інструменти і звукове обладнання;

• транспортні засоби;

• нерухоме майно.

Оцінна вартість предметів закладу встановлюється за згодою сторін в межах максимальної оцінної вартості, встановленої згідно відповідних правил та методик Ломбарду. У випадку відсутності затвердженої методики оцінки, оцінка може здійснюватись за згодою сторін, але після погодження з керівництвом Ломбарду.

1. Ломбард падає Клієнтам кредит строком користування до 1 дня та від 1 до 180 днів, а саме: Кредит під заставу виробів з дорогоцінних металів - максимальній строк - 14 днів;

Кредит під заставу предметів побутової та офісної техніки, а також музнчп інструментів та звукового обладнання - максимальний строк - 4 днів;

Кредит під заставу транспортних засобів та нерухомості - максимальний строг - 180 днів.

2. Сума грошових коштів, що надається Клієнту згідно умов Договору, в якості кредиту зазначається у Специфікації та у відповідному касовому документі, що видається Клієнту Ломбардом.

3. Сума кредиту встановлюється у відсотках від оцінної вартості предмету закладу, в залежності від суми кредит}' та категорії клієнта, згідно додатку №1.

4. При поверненні кредтпу (або при пролонгації, перезакладі) Позичальник сплачує лі користування кредитом (див. відповідну строку додатку) % під суми кредиту за кожний день користування ним (у тому числи святкові та вихідні дні).

5. При поверненні кредиту сума повернення, зазначена у Специфікації, підлягає перерахунку, з урахуванням фактичного строку користування кредитом у календарних днях, при цьому мінімальним розрахунковим строком є 1 календарний день. Розрахункова сума, що підлягає поверненню, зазначається у касовому докумен ті, що видасться Клієнту.

6. За кожний день прострочення Позичальник сплачує Ломбарду додаткові-, відсотки за користування кредитом у розмірі 0,25 % від суми кредиту.

7. У разі неповернення кредиту та відсотків за корисіування кредитом у встановлений і в Договорі строк, на майно, яке надане Позичальником в якості предмету закладу, звертається стягнення, шляхом набуття Ломбардом права власності па Предмет та/або його примусового відчуження. При цьому засіб відчуження обирається Заставодержатслем на власний розсуд. Крім того, в разі звернення стягнення на майно, надане в якості предмета закладу, Позичальник змінює категорію, до якої його було віднесено раніше, надалі розрахунок видачі та повернення фінансового кредит}' проводи ться за відповідними умовами.

8. Під час користування кредитом предмет застави Клієнта зберігається у сховищі та/або сейфі Ломбарду.

9. При укладанні Договору Клієнт в обов'язковому порядку повинен пред'явити документ, що посвідчує його особу: для громадян України - 1) паспорт громадянина України, 2)паспорт громадянина України для виїзду за кордон, 3) дипломатичний паспорт, 4) службовий паспорт, 5) посвідчення особи моряка, 6) службове посвідчення,

7) військовий квиток для військовослужбовців строкової служби, 8) посвідчення водія чи інший виданий державним органом документ, який має обов'язкові реквізити:

прізвище, ім'я, по батькові, фотокартку, підпис відповідальної посадової особи,

печатку або штамп установи, яка видала документ, дату видачі;

для іноземців - національний паспорт або документ, що його замінює;

для осіб без громадянства - посвідчення особи без громадянства, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідка на постійне або тимчасове проживання.

При проведенні кожної операції працівник Ломбарду повинен вимагати від Клієнта документ, що посвідчує особу.

10. Працівник Ломбарду при укладанні Договору фіксує в обліково-реєструючій системі наступні дані про клієнта:

• прізвище, ім'я по-батькові Клієнта;

• реквізити документу, що посвідчує особу;

• місце проживання Клієнта, та згодою клієнта - телефон.

Також працівник Ломбарду фіксує ко"роткий опис предмету застави за параметрами, що залежать від майна, що передається в заставу.

Крім зазначеного в обліково-реєструючій системі фіксуються всі суттєві умови Договору, узгоджені з Клієнтом, зокрема:

• сума кредиту;

• сума процентів за користування кредитом та порядок їх нарахування та перерахунку;

• строк па який надається кредит та дата повернення кредиту.

Псі зазначені дані відображаються в Специфікації до Договору.

11. Договір є укладеним з дати підписання Працівником і Клієнтом Ломбарду Специфікації.

12. Договір укладається в двох примірниках що мають однакову юридичну

силу.

13. , За наявності згоди Ломбарду Клієнт має право здійснити операції пролонгації, перезакладу, зокрема зі збільшенням або зі зменшенням суми кредитует* при цьому Договір укладається у повій редакції, а попередній Договір втрачає своинїР чинність.

14. Поверпснпя/видача клієнту його предмету закладу можлива виключно за умови проведення та оформлення операції викупу. При проведенні операції викупу, Позичальник повертає Ломбарду суму кредиту, а також сплачує проценти за користування кредитом та в разі прострочення у виконанні зобов'язань додаткові проценти. Ломбард повертає Клієнту його предмет закладу, при цьому Клієнз при отриманні Предмету закладу повинен підтвердити факт отримання та перевірки предмету закладу та відсутності майнових чи фінансових претензій до Ломбарду підписом у відповідній графі Специфікації.

15. В разі втрати свого примірника Договору Клієнт має право на отримання дублікату Договору, за письмовою заявою у встановленому Ломбардом порядку.

16. В разі коли Клієнт не може самостійно здійснити викуп предмету закладу він може уповноважити па виконання таких дій іншу особу довіреністю, Додаток №2. В цьому випадку працівник Ломбарду обов'язково повинен вимагати пред'явлення довіреною особою документу, що посвідчує особу.

17. Клієнт має право отримувати інформацію' щодо діяльності ломбарду, зокрема, щодо послуг, які надаються ломбардом та іншу інформацію у відповідності до чинного законодавства.

Рекламні, інформаційні, інші повідомлення щодо послуг ломбарду та умов надання таких послуг, а також повідомлення щодо виконання клієнтами зобов'язань за укладеними договорами, можуть надсилатись ломбардом у вигляді поштової, електронної кореспонденції, за допомогою засобів зв'язку (телефон, факс, телекс), іа у вигляді смс-повідомлень.

18. При укладенні Договору Клієнт ознайомлюється з цими Правилами, про що зазначається в Специфікації до Договору.

_______________________________________________________________

Типові договори про надання фінансових послуг:

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ЛОМБАРДОМ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ (Договір 1)

«Кредитодавець» (п.2 Специфікації до договору 1,2 далі – «Специфікацїя»), з одного боку, та «Позичапьник» (п.3 Специфікації) з іншого боку, уклали цей договір про надання ломбардом фінансового кредиту, номер і дату укладання якого зазначено в п.1 Специфікації. (далі - Договір 1), про нижченаведене:

1. Кредитодавець надає, а Позичальник одержує фінансовий кредит грошовими коштами (готівкою), надалі – «Кредит», у розмірі згідно п.7 Специфікації.

2. Забезпеченням зобов'язань Позичальника за договором 1 є заклад майна Позичальника згідно договору закладу майна до ломбарду (далі - Договір 2).

3. Позичальник зобов'язується повернути Кредитодавцю суму Кредиту в повному обсязі та сплатити проценти за користування Кредитом згідно п.8 Специфікації не пізніше дати, зазначеної у п.4 Специфікації, при цьому якщо датою повернення Кредиту є не робочий день Кредитодавця, то датою повернення Кредиту вважається його перший наступний робочий день.

4. За наявності згоди Кредитодавця Позичальник має право:

4.1. достроково повернути суму Кредиту та сплатити проценти за користування Кредитом, виходячи з фактичного строку користування Кредитом.

5. У разі невиконання Позичапьником своїх зобов'язань по договору 1 у повному обсязі та у строк згідно п. 3 договору 1, Кредитодавець у будь-який час може задовольнити свої вимоги до Позичальника шляхом звернення стягнення на Предмет закладу згідно договору 2. Предмет закладу може бути застрахований в інтересах та за рахунок Позичальника.

6. У разі, якщо Позичальник прострочив, а Кредитодавець не звернув стягнення на закладене майно Позичальника згідно договору 2, Позичальник сплачує Кредитодавцю додаткові проценти від суми Кредиту за кожний день прострочення у сумі, що розраховується у відповідності до п.п.8.2. Специфікації.

7. Сума процентів за користування Кредитом складається зі звичайних процентів (п.п. 8.1. Специфікації), додаткових г процентів за прсрочення платежу (п.п.8.2. Специфікації) та додаткових процентів у разі зміни коефіцієнтів (п.п.8.3. Специфікації). Сума звичайних та додаткових процентів нараховується Кредитодавцем, виходячи з фактичного строку користування Кредитом, та сплачується Позичальником в день погашення Кредиту, при цьому враховується перший день надання Кредиту та не враховується день погашення Кредиту, але в буд-якому випадку мінімальнимстроком для такого нарахування є один календарний день. Таким чином сума, обумовлена у п. 9 Специфікацїї підлягає обов'язковому перерахунку з урахуванням фактичною строку користування Кредитом у календарних днях на момент сплати. Додатковий процент у разі зміни коефіцієнтів дорівнює (К1/К2-1) помножено на суму Кредиту. К1 - коефіцієнт на момент нарахування додаткових процентів, К2 - коефіцієнт на момент видачі Кредиту. Значення К1, К2 визначається внутрішніми документами Кредитодавця. Таким чином сума обумовлена у п.9 Специфікації підлягає обов'язковому перерахунку з урахуванням фактичною строку користування Кредитом у календарних днях на момент сплати та з урахуванням додаткових процентів на момент сплати.

8.Кредитодавець має право в односторонньому порядку призупинити нарахування процентів або зменшити процентну ставку у разі прострочення погашення кредиту.

9. дані Договору 1 є конфіденційною інформацією та можуть бути розголошені виключно на підставах, передбачених законодавством України. Кредитодавець має право без згоди Позичальника передати свої права іншій особі за правочином (відступити право вимоги).

10. Підписуючи даний договір Позичальник дає згоду (дозвіл) на обробку йото персональних даних, відповідно до чинного законодавства України.

1 1. договір 1 вважається укладеним з дати підписання Сторонами Специфікації. Строк дії Договору 1 визначається згідно п.4 Специфікації. Договір 1 може бути достроково припинено в порядку встановленому даним договором чи відповідно до закону, але у будь-якому випадку Договір 1 діє до моменту фактичною задоволення грошових вимог Кредитодавця до Позичальника у повному обсязі.

Договір 1 та Специфікацію складено у двох оригінальних примірниках - по одному для кожної зі Сторін. Номер, дата та місце укладення, зазначені в Специфікації, є відповідно номером, датою та місцем укладення цього договору між Сторонами на умовах визначених в Договорі 1. Кредитодавець є платником податку на прибуток на загальних підставах.

ДОГОВІР ЗАКЛАДУ МАЙНА ДО ЛОМБАРДУ (Договір 2)

Відповідно Договору 1 Кредитодавець та Позичальник, далі: Заставодержатель та Заставодавець, уклали даний договір закладу майна до ломбарду (далі Договір 2), про наступне:

1. Заставодавець передає у володіння Заставодержателю майно (одну або кілька речей) згідно п.5 Специфікації, яке є предметом закладу (далі - Предмет). Опис та характеристики Предмету, наведені у п.5 Специфікації. Опис у Специфікації каміння, яке є складовою частиною Предмету або самостійно виступає Предметом. здійснюється лище у разі, якщо каміння є дорогоцінним. Наступні застави Предмету можливі викпючно за письмовою згодою Заставодержателя.

2. Предмет оцінюється за згодою Заставодержателя та Заставодавця згідно п.6 Специфікації, в межах максимальної оцінної вартості, встановленої згідно відповідних правил Заставодержателя.

3. Заставодавець заявляє, що Предмет є його особистою приватною власністю, при цьому право власиості на Предмет набуто Заставодавцем правомірне, Предмет нікому іншому не відчужений, під забороною (арештом). а також заставою, в тому числі податковою, не перебуває, в найм. позичку не переданий, судовою спору щодо Предмету, а також прав третіх осіб немає, як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не внесено.

4. Заклад Предмету є забезпеченням зобов'язань Заставодавця, як Позичальника, перед Заставодержателем, як Кредитодавцем , за Договором 1, а саме зобов'язань щодо повернення суми Кредиту згідно п.7 Специфікації, сплати суми процентів за користування Кредитом згідно п.8 Специфікації не пізніше дати, зазначеної у п.4 Специфікації.

5. Заставодержатель зобов'язується:

5.1. належним чином утримувати Предмет; за втрату Предмета нести відповідальність перед Заставодавцем у розмірі оцінної вартості Предмету. встановленої згідно п.6 Специфікації, а за недостачу або ушкодження Предмету -у розмірі суми на яку знизилася його оцінна вартість;

5.2. негайно повернути Заставодавцю Предмет при виконанні ним своїх зобов'язань за Договором 1 у повному обсязі та у строк.

6. У разі невиконання Заставодавцем, як Позичальником, своїх зобов'язань за Договором 1 у повному обсязі та у строк, Заставодержатель з метою погашення Кредиту, а також процентів за користування Кредитом, відшкодування збитків та інших витрат, понесених Заставодержателем внаслідок невиконання Заставодавцем, як Позичальником зобов'язань по Договору 1, має право звернути стягнення на закладене майно шляхом набуття

права власності на Предмет та/або його примусового відчуження, при цьому засіб відчуження обирається Заставодержателем на його власний розсуд.

7. У разі, якщо Заставодавець, як Позичальник, прострочив, а Заставодержатель вже здійснив передпродажну підготовку Предмету, Заставодавець втрачає право вимагати виконання Заставодержатепем зобов'язань, передбачених п.5 Договору 2 - стосовно недостачі та/або ушкодження Предмету.

8. Дані Договору 2, зазначені в Специфікації, є конфіденційною інформацією та можуть бути розголошені виключно на підставах, передбачених законодавством України.

9. Договір 2 вважається укладеним з дати підписання Сторонами Специфікації та діє до моменту припинення Дотовору 1. Номер, дата та місце укладення, зазначені в Специфікації, є відповідно номером, датою та місцем укладення цього договору між Сторонами на умовах визначених в Договорі 2 . Договір 2 може бути достроково припинено відповідно до закону. Договір 2 та Специфікацію складено у двох оригінальних примірниках - по одному для кожної із Сторін.

______________________________________________________________
Made on
Tilda